Loading...

... पण बाकी 900 रू. काय करायचं.....?

संता बंताला रस्ताने जात असताना 1000 रु.ची नोट सापडते....... बंता: चल आपण फिफ्टी फिफ्टी वाटुन घेऊ. संता: ते ठिक आहे, पण बाकी 900 रू. काय करायचं.....?

Divya Marathi Jun 09, 2015, 16:12 IST
संता बंताला रस्ताने जात असताना 1000 रु.ची नोट सापडते....... 
बंता: चल आपण फिफ्टी फिफ्टी वाटुन घेऊ.
संता: ते ठिक आहे, पण बाकी 900 रू. काय करायचं.....?

Loading...

Recommended


Loading...